Informatii utile

Documentatia necesara in vederea intocmirii actelor notariale

Direct proportional cu complexitatea lor, la baza intocmirii actelor notariale sunt necesare documente care sa ateste calitatea partilor si de aici, implicit, dreptul lor de a dispune. Identificarea unei persoane fizice in fata notarului public se realizeaza fie prin prezentarea in original si valabil a buletinului sau a cartii de identitate, fie prin cea a pasaportului. In cazul in care nu exista posibilitatea prezentarii in original al unui act de identitate valabil, identificarea se poate realiza prin declaratia a doi martori.

In functie de tipul actului trebuie prezentate documentele enumerate mai jos, insa aceasta enumerare nu are un caracter exclusiv si exhaustiv, uneori in speta fiind nevoie si de prezentarea altora.

  1. In cazul intocmirii actelor translative ale dreptului de proprietate sau ale altor drepturi reale:

 • Actele de proprietate in original ale bunului imobil ce face obiectul contractului (contract de vanzare-cumparare, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, contract de donatie, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, etc.)
 • Actele de identitate valabile, in original, ale parţilor contractante
 • Certificat de atestare fiscala de la primaria in raza careia se afla imobilul din care sa rezulte ca proprietarul este inscris cu acest imobil in evidenta primariei si nu are datorii (impozit pe cladire sau teren, amenzi auto, etc.)
 • Adeverinta de la societatea de furnizare a energiei electrice din care sa rezulte ca nu există datorii pentru imobilul respectiv (daca este cazul)
 • Adeverinta eliberata de asociatia de proprietari, din care sa rezulte ca nu sunt debite restante catre asociatie, sau in care sa fie mentionat cuantumul debitelor restante (pentru apartamente)
 • Daca una dintre parti este o persoana juridica, pe langa actele mentionate deja, mai sunt necesare:
 • Certificatul de inregistrare la registrul comertului sau actul in baza caruia isi desfasoara activitatea persoana juridica
 • Certificat constatator valabil, eliberat de registrul comertului (pentru societăţi comerciale)
 • Imputernicire (delegatie, hotarare A.G.A.) din care sa rezulte reprezentantul persoanei juridice la incheierea actului (daca este cazul)